รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 21 to 40 of 754
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การสังเคราะห์ bisindole-triazoles แบบง่ายเพื่อพัฒนาเป็นสารต้านมะเร็งรุ่งนภา แซ่เอ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตและสารกระตุ้นที่มีต่อปริมาณสาร 4 methoxycinnamyl p-courmarate ในสารสกัดจากแคลลัสเร่วหอมที่เพาะเลี้ยงในหลอดทดลองศิรศาธิญากร บรรหาร; กิตติศักดิ์ โชติกเดชาณรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563พลวัตของรูปแบบจุลินทรีย์ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์เมตาจีโนมิกส์และคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจันทิมา ปิยะพงษ์; สุรศักดิ์ ขันคำ; นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี; นุชสุภา สุนทมาลา; สุนีรัตน์ รัตนะ, และอื่นๆ
2561การปรับปรุงสมบัติและการย่อยสลายทางชีวภาพของโฟมชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังด้วยน้ำยางพาราสุปราณี แก้วภิรมย์; ศิริเดช บุญแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การสร้างท่อบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนสกัดย่อยจากใบเสม็ดแดงในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา)ชัชวิน เพชรเลิศ; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ผลของการใช้น้ำแข็งที่ผสมกรดอินทรีย์จากธรรมชาติต่อคุณภาพของปลาเห็ดโคนแช่เย็นสวามินี ธีระวุฒิ; ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
2556ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของส่วนสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรีชัชวิน เพชรเลิศ
2561การผลิตกรีนดีเซลโดยการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซีจิเนชันของไตรกลีเซอไรด์จากน้ำมันสบู่ดำการะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรสำหรับการประเมินค่าทางเคมีกายภาพของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทยจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากสาหร่ายผักกาดทะเลสำหรับเด็กวัยเรียนวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สุวรรณา วรสิงห์; อาภัสรา แสงนาค; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขิงกึ่งแห้งเสริมสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจากเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวโดยวิธีการออสโมซิสร่วมกับการทำแห้งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; พรนภา น้อยพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเตรียมสมบัติและการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพของโฟมชีวภาพจากแป้งข้าวเหนียว แป้งมันสำปะหลัง และแป้งข้าวโพดสุปราณี แก้วภิรมย์; ศิริเดช บุญแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และเวลาในองค์ประกอบและความชุกชุมของชุมชีพมดในระบบเกษตรกรรมเขตร้อน : กรณีศึกษาจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกของประเทศไทยสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์; เกศราภรณ์ จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกรูปแบบใหม่เพื่อการควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไมสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมืองในอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีวาสินี พงษ์ประยูร; อติกร ปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านการอักเสบของอนุพันธ์ฟลูออโรไตรเอริลมีเทนจเร จรัสจรูญพงศ์; กล่าวขวัญ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การผลิตเอนไซม์ตรึงสำหรับประยุกต์ใช้ในการกำจัดโครเมียมจากน้ำทิ้งในกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมโครเมียมไนไตรด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคทีฟสปัตเตอริงจากเป้าสารเคลือบแบบโมเสคสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การศึกษาการจำแนกชนิดของสารประกอบสารหนูในสิ่งแวดล้อมอภิญญา นวคุณ; ศิริรัตน์ ชาญไววิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 21 to 40 of 754