กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4433
ชื่อเรื่อง: การตรวจวัดกลูตาไธโอนด้วยคัลลอริเมตริกเซนเซอร์โดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์ของคอปเปอร์ (II) กับอินดิเคเตอร์ไพโรแกลลอล เรด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Colorimetric sensing of glutathione by copper (II) complex with pyrogallol red indicator
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สรายุทธ เวชสิทธิ์
จอมใจ สุกใส
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: กลูตาไธโอน
สารประกอบเชิงซ้อน
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้นำสารประกอบเชิงซ้อนไดนิวเคลียร์ของคอปเปอร์ (II) กับลิแกนด์ที่เป็นอนุพันธ์ของเมตาไซลีน (Cu2L2) มาศึกษาการเลือกจับกับแอนไอออนชนิดต่าง ๆ โดยใช้ไพโรแกลลอล เรด เป็นหน่วยให้สัญญาณในสารละลาย HEPES buffer ความเข้มข้น 10 mM pH 6 พบว่าเอนเซมเบิลที่เตรียมจากสารประกอบ Cu2L2 และอินดิเคเตอร์ไพโรแกลลอล เรด (pyrogallol red หรือ PGR) มีความจำเพาะในการตรวจวัดกลูตาไธโอน เนื่องจากมีเพียงกลูตาไธโอนเท่านั้นที่สามารถเปลี่ยนสีสารละลายของเอนเซมเบิล [Cu2L2•PGR] จากสีน้ำเงินไปเป็นสีส้มซึ่งเป็นสีของอินดิเคเตอร์ PGR ขีดจำกัดการตรวจวัดกลูตาไธโอนด้วยเอนเซมเบิล [Cu2L2•PGR] มีค่าเท่ากับ 0.85 μM นอกจากนี้ยังสามารถนำเอาเอนเซมเบิลดังกล่าวมาใช้ในการตรวจวัดหาปริมาณกลูตาไธโอนในยาประเภทแคปซูลได้
รายละเอียด: โครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย จากทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา หมายเลขสัญญา SC11/2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4433
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_130.pdf2.23 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น