กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4419
ชื่อเรื่อง: แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปรากฏการณ์ แพลงก์ตอนพืชบลูมสำหรับชายหาดวอนนภา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A phytoplankton bloom model for Wonnapa beach
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
สมคิด อินเทพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: แพลงก์ตอนพืช - - ไทย - - ชลบุรี (หาดวอนนภา)
วันที่เผยแพร่: 2562
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ชื่อโครงการ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของปรากฏการณ์ แพลงก์ตอนพืชบลูมสำหรับชายหาดวอนนภา ในรายงานนี้ เราทำการศึกษาพลวัตของการเกิดแพลงก์ตอนพืชและปริมาณสารอาหารเมื่อเทียบกับเวลา โดยดัดแปลงจากแบบจำลองผู้ล่า-ผู้ถูกล่า เพื่อให้แบบจำลองสอดคล้องกับข้อมูลใน 2 ช่วงเวลา เราแบ่งการวิเคราะห์พลวัตออกเป็น 2 รูปแบบตามอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารอาหาร"
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4419
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_116.pdf627.64 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น