BUUIR คลังปัญญามหาวิทยาลัยบูรพา จัดเก็บและให้บริการสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลที่เป็นผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา เช่น งานวิจัย บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติที่ดี ตำราการเรียนการสอน และอื่นๆ เพื่อเผยแพร่งานดังกล่าวให้แก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเป็นการสงวนรักษาผลงานเหล่านั้นให้คงไว้ในระยะยาว (Archiving)

ชุมชนใน DSpace

เลือกชุมชนเพื่อเรียกดูกลุ่มข้อมูล