กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4401
ชื่อเรื่อง: การทำนายดัชนีคุณภาพอากาศในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยความแม่นของข่ายงานระบบประสาท
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Air Quality Index Prediction in the Eastern Regions of Thailand with Accuracy of Neural Networks
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จตุภัทร เมฆพายัพ
กิดาการ สายธนู
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: คุณภาพอากาศ
ข่ายงานคอมพิวเตอร์
มลพิษทางอากาศ
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ปัจจุบันนี้มลพิษทางอากาศกำลังเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในขั้นวิกฤต การทำนายคุณภาพอากาศจึงกลายมามีบทบาทที่สำคัญในการแจ้งหรือเตือนประชาชนและควบคุมมลพิษทางอากาศในทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย มัลติเลเยอร์เพอร์เซพตรอน หรือ MLP เป็นตัวแบบข่ายงานระบบประสาทอย่างง่ายซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อประเมินและทำนายค่าดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยตรวจวัดข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 8 สถานี ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่าสารมลพิษหลักทางอากาศที่ส่งผลต่อค่า AQI ในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศเป็นส่วนใหญ่ คือ ก๊าซโอโซนและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน และที่เหลืออีกไม่ถึง 2% เป็นผลมาจากก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ สำหรับช่วงเวลาที่มีอิทธิพลต่อค่า AQI สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI ต่ำ ซึ่งเป็นช่วงปลายฤดูร้อนและฤดูฝน (เดือนเมษายน และเดือนมิถุนายนถึงกันยายน) กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI ปานกลาง ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝน (เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และพฤษภาคม) และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีค่า AQI สูง ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาว (เดือนตุลาคมถึงมกราคม) นอกจากนี้ตัวแบบข่ายงานระบบประสาทที่ได้ยังสามารถทำนายและจำแนกกลุ่มของดัชนีคุณภาพอากาศได้ค่อนข้างสมบูรณ์และถูกต้องโดยเห็นได้จากความแม่นของค่าอัตราการจำแนกถูกที่มีค่ามากประมาณ
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4401
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_097.pdf1.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น