กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4428
ชื่อเรื่อง: การสกัดและทำบริสุทธิ์สารประกอบซัลเฟตพอลิแซ็กคาไรด์จากอวัยวะภายในของปลิงทะเลลูกบอลที่เหลือทิ้งเพื่อใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Extraction and purification of sulfated polysaccharide from viscera waste of Phyllophorella kohkutiensis for bioactive compound development
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พรพรรณ อร่ามแสงเทียนชัย
จันทร์จรัส วัฒนะโชติ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ปลิงทะเล
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในงานวิจัยนี้ได้สกัดสารพอลิแซ็กคาไรด์จากอวัยวะภายในที่เหลือทิ้งของปลิงทะเลลูกบอล (Phyllophorella kohkutiensis) ที่ได้จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสตูล เพื่อนำมาศึกษาถึงโครงสร้างและน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เป็นองค์ประกอบ ตลอดจนฤทธิ์ทางชีวภาพที่น่าสนใจ จากการสกัดสารประกอบพอลิแซ็กคาไรด์ได้ %Yield เท่ากับ 0.36% โดยคำนวณจากน้ำหนักแห้งของสารสกัดหยาบที่ได้เทียบกับน้ำหนักเปียกของอวัยวะภายในตั้งต้นที่ใช้ และมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตรวม กรดยูโรนิก และซัลเฟต คิดเป็น 33.24% 8.70% และ 25.55% ตามลำดับ จากการศึกษาโครงสร้างของสารสกัดหยาบที่ได้ด้วยเทคนิค FT-IR พบว่าสารสกัดที่ได้จัดเป็นสารประกอบพอลิแซ็กคาไรด์ที่มีหมู่ซัลเฟตเป็นองค์ประกอบ จากนั้นได้นำสารสกัดหยาบไปทำบริสุทธิ์ด้วยคอลัมน์โครมาโตกราฟีแบบแลกเปลี่ยนประจุชนิด DEAE-Sepharose แล้วนำไปวิเคราะห์หาน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่เป็นองค์ประกอบของพอลิแซ็กคาไรด์ด้วยการตัดด้วยกรดไตรฟลูออโรอะซิติก ตามด้วยเทคนิค HPLC ผลที่ได้พบว่าสารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ประกอบด้วยน้าตาลแมนโนส กลูโคซามีน กรดกลูคูโรนิก กรดกาแลกทูโรนิก กลูโคซามีน และ/หรือเอ็น-อะซิทิล กลูโคซามีน ไซโลส และฟูโคส นอกจากนี้สารสกัดพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้สามารถยับยั้งการทำงานของ Angiotensin-converting enzyme ได้
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภทประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เลขที่สัญญา SC๐๗/๒๕๖๓
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4428
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_125.pdf464.82 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น