กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4386
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิภาพของซีโอไลต์และผงถ่านกัมมันต์ร่วมกับไฮโดรเจลคอมโพสิต ของอัลจิเนตเพื่อการกำจัดไนโตรเจนในน้ำในการขนส่งปลาสวยงาม
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Efficiency of zeolite (Clinoptilolite) and activated carbon with composite hydrogel of alginate for nitrogen removal in ornamental fish transportation
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ปิยะพร ณ หนองคาย
จริยาวดี สุริยพันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ผงถ่านกัมมันต์
ซีโอไลต์
ปลาสวยงาม
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การเปรียบเทียบการดูดซับของเสียไนโตรเจนของเม็ดอัลจิเนตไฮโดรเจลที่ขึ้นรูปร่วมกับ ถ่านกัมมันต์ และซีโอไลต์ในระดับความเข้มข้นต่างกัน อัลจิเนตไฮโดรเจลขึ้นรูปร่วมกับถ่านกัมมันต์ และซีโอไลต์ ที่ระดับความเข้มข้น 0% 5% 10% 25% และ 50% โดยแต่ละการทดลองใช้เม็ด อัลจิเนต 2 กรัม / ลิตร และตรวจสอบการดูดซับไนโตรเจนที่เวลา 1, 1.30 และ 2 ชั่วโมง ผลการวิจัย พบว่าถ่านกัมมันต์ที่มีความเข้มข้น 50% มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซับแอมโมเนียรวม ไนไตรท์ และไนเตรทในน้ำ ในขณะที่ซีโอไลต์ 50% และ 25% ที่ขึ้นรูปร่วมกับอัลจิเนตไฮโดรเจล มี ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูดซับแอมโมเนียรวม และไนไตรท์ ในขณะที่ 5% ของซีโอไลต์ดีที่สุดสำหรับการดูดซับไนเตรท จากนั้นทดลองใช้เม็ดอัลจิเนตไฮโดรเจลที่ขึ้นรูปด้วยผงถ่านกัมมันต์ และซีโอไลต์ ที่ความเข้มข้น 25% ขนาด 2 กรัมในการขนส่งปลาหางนกยูง และปลาทอง ปลาจะบรรจุในถุงพลาสติกและขนส่งเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ที่ความหนาแน่น 50 ตัว และ 3 ตัว ต่อน้ำ 1 ลิตร ตามลำดับ หลังจากการขนส่ง ปลาจะถูกปล่อยไว้ในแท้งนำ้ ขนาด 50 ลิตร เป็นเวลา 7 วัน ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตร์ทและไนเตรท ลดลงหลังจากใช้เม็ดอัลจิเนตไฮโดรเจลที่ขึ้นรูปด้วยผงถ่านกัมมันต์ และซีโอไลต์ อัตราการรอดตายของปลาในกลุ่มควบคุมต่ำกว่าในกลุ่มทดลอง การศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าเม็ดอัลจิเนตไฮโดรเจลที่ขึ้นรูปด้วยผงถ่านกัมมันต์ และซีโอไลต์สามารถใช้ในการขนส่งปลาสวยงามได้
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากส่วนงาน (คณะวิทยาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4386
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_079.pdf1.68 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น