กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4409
ชื่อเรื่อง: การสะสมของคาร์บอนอินทรีย์ในหญ้าทะเลและดินตะกอน เกาะกูด จังหวัดตราด
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Organic carbon content sequestration in seagrass and sediment Koh Kood, Trat. province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จริยาวดี สุริยพันธุ์
สุธาวี แท่นนาค
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: หญ้าทะเล - - ไทย - - ตราด
ดินตะกอน
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้เพื่อที่จะศึกษาปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในหญ้าทะเลและดินตะกอน บริเวณเกาะกูด โดยเก็บตัวอย่างจาก 3 สถานี ในช่วงเดือนมิถุนายน และกรกฏาคม พ.ศ.2563 ประเมินมวลชีวภาพส่วนเหนือดิน ใต้ดิน และปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ของหญ้าทะเล เปรียบเทียบการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนความลึกระหว่าง 0 – 5 5 – 10 และ 10 – 15 เซนติเมตร พบหญ้าทะเลจำนวน 4 ชนิด โดยมีหญ้าทะเลชนิด ได้แก่ Cymodocea serrulata Halodule pinifolia Halodule uninervis และ Halophila ovalis โดยพบ Cymodocea serrulata เป็นหญ้าทะเลชนิดเด่นของพื้นที่ มวลชีวภาพเฉลี่ยของพื้นที่มีค่า 217.5±11.4 กรัมน้ำหนักแห้งต่อตารางเมตร โดยบริเวณอ่าวกะลังมีมวลชีวภาพ และชนิดหญ้าทะเลสูงสุด (270.46±33.38 กรัมน้ำหนักแห้งต่อตารางเมตร) ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ทั้งมวลชีวภาพส่วนเหนือดิน และส่วนใต้ดินในหญ้าทะเลแต่ละชนิดไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) และปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในแนวหญ้าทะเลแบบผสมจะมีค่าสูงกว่าแนวหญ้าทะเลชนิดเดียว รวมถึงมีแนวโน้มสัมพันธ์กับปริมาณมวลชีวภาพส่วนใต้ดิน ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินตะกอนมีค่ามากที่ระดับความลึก 5-10 เซนติเมตร แสดงให้เห็นว่าส่วนลำต้นใต้ดินมีบทบาทต่อการสะสมคาร์บอนอินทรีย์ในดิน
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้จากส่วนงาน (คณะวิทยาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยบูรพา เลขที่สัญญา SC 04/2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4409
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_106.pdf876.49 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น