การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สาขาปรัชญา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 43 ถึง 62 จากทั้งหมด 138 < ก่อนหน้า   ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การสัมผัสภาษาในเพลงไทยสากลยอดนิยมอภิรักษ์ ชัยปัญหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552การสัมภาษณ์เชิงปรากฏการณ์วิทยา : ศาสตร์และศิลปะวัลภา คุณทรงเกียรติ; คณะพยาบาลศาสตร์
2554การสำรวจความคิดเห็นของนิสิตต่อบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 2ปานเสก อาทรธุระสุข; กนกพร ศรีญาณลักษณ์; กนกวรรณ สาโรจน์; ดารณี มณีลาภ; ธัญญารัตน์ สงวนศรี, และอื่นๆ
2554การสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนบทเรียนออนไลน์ภาษาเกาหลี ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น 1กนกพร ศรีญาณลักษณ์; นฤมล ลี้ปิยะชาติ; วิไล ลิ่มถาวรานันต์; นันท์ชญา มหาขันธ์; ปานเสก อาทรธุระสุข, และอื่นๆ
2539การสำรวจนักดนตรีไทยในภาคตะวันออกชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2543การสำรวจและศึกษาแหล่งข้อมูลพื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นในภาคตะวันออก (ศิลปกรรม-ศิลปหัตถกรรม)สุชาติ เถาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2549การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ. 2546-2549ศิริลักษณ์ บัตรประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙ศิริลักษณ์ บัตรประโคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยบูรพาสันติ อุดมศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563การสืบทอดอัตลักษณ์การตีกลองก้นยาวของแรงงานชาวไทใหญ่ในจังหวัดระยองพงศธร สุธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2556การอนุรักษ์เพลงละครร้องประเทิน มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2556การออกเสียงสระภาษาเกาหลีของนิสิตวิชาเอกภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพากนกวรรณ สาโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคลเกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”ภรดี พันธุภากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2553การอ่านคันจิประสมนฤมล ลี้ปิยะชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553การอ่านคันจิประสมนฤมล ลี้ปิยะชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การเรียนรู้จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การเล่าเรื่องประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคตะวันออกผ่านการสร้างบทและกำกับละครเพลงเรื่อง เจ้าหญิงโคกพนมดีสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะดนตรีและการแสดง
2558การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเองของนิสิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากนกพร ศรีญาณลักษณ์; ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555ข้อผิดพลาดในการเขียนตัวอักษรจีนของนิสิตวิชาเอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์