กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1749
ชื่อเรื่อง: การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Conservation of Traditional Thai Music and culture
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สันติ อุดมศรี
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: ดนตรีไทย
วัฒนธรรมไทย
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่อง "การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยในมหาวิทยาลัยบูรพา" ซึ่งเป็นงานวิจัยในโครงการ "วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ในชลบุรี" ดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยบูรพา มีมาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน โดยมีหลักสูตรการสอนในรายวิชาดนตรีวิจักษ์ (Music Applications) ซึ่งเป็นรายวิชาพื้นฐานบังคับที่นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียน เพื่อให้นิสิตได้เกิดความซาบซึ้งในสุนทรียภาพ ความงามทางศิลปะและความไพเราะทางเสียงดนตรี รายวิชาดังกล่าวนี้เป็นจุดเริ่มต้นหลักของดนตรีไทยในมหาวิทยาลัยบูรพาที่มีการสืบทอดวัฒนธรรมมายาวนานจนครบ 59 ปี (พ.ศ. 2498-2557) ทำให้ดนตรีไทยขยายตัวขึ้นมาเป็นวิชาเฉพาะด้านในคณะวิชาการต่าง ๆ ในลำดับต่อมา ในสมัยศาสตราจารย์ มล. บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ได้มีการเชิญครูดนตรีไทยคนสำคัญทางด้านเครื่องสายจากกรมมหรสพ คือ ขุนสนิทบรรเลงการ (จง จิตตเสวี) ซึ่งทานมีฝีมือดีในทางเครื่องสาย และเชิญครูชฎิล นักดนตรี เป็นผู้สืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทยมาจากท่านครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบในการสอนดนตรีไทยให้กับชมรมดนตรีไทยมหาวิทยาลัยบูรพา และสืบทอดมาเป็นลำดับดังนี้ ดร. ชูชาติ พิณพาทย์ อาจารย์สุชาติ ศรีโสภาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณยศ ครุกิจโกศล และอาจารย์นิพนธ์ กลำกล่อมจิต มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นสถานศึกษาที่เป็นแหล่ง มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถานศึกษาที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัมนธรรมที่สำคัญในภาคตะวันออกที่บริการชุมชนสังคมทั้งภายในและภายนอกได้มาเรียนรู้ได้อย่างหลาก ได้แก่ ชมรมดนตรีไทย คณะดนตรีและการแสดง คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยและศิลปะ เป็นหน่วยงานหลักที่ช่วยสืบสานและส่งเสริมงานดนตรีไทยในการจัดประกวดดนตรีไทยจนมีความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรมอันเป็นแบบอย่างที่น่ายกย่องและเชิดชูเกียรติแก่มหาวิทยาลัยบูรพา
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1749
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น