กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3383
ชื่อเรื่อง: ความฉลาดทางวัฒนธรรม : ปัจจัยเพื่อความเข้าใจมนุษย์สำหรับผู้บริหาร
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมุทร ชำนาญ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารองค์การ
ความฉลาดทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรมองค์การ
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่อยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้งอันเกิดจากการเลื่อนไหลแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจนเทคโลโลยีระหว่างแต่ละสังคมที่เป็นไปอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว อาจกล่าวได้ว่าสังคมยคใหม่เป็นสังคมที่อยู่ท่ามกลางการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม เนื่องจากการเกิดขึ้นของระบบเทคโนโลยีทางสารสนเทศที่ทันสมัย มีการแพร่ขยายเครือข่ายทางสังคมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างกว้างขวางทำให้บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่างวัฒนธรรมจึงเป็นกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตมนุษย์อย่างไม่อาจปฏิเสธได้ โดยบุคคลที่มาจากสังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมย่อมมีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและมีการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมต่าง ๆ แตกต่างกันด้วย ดังนั้น เพื่อควมสำเร็จในการบริหารองค์การผู้บริหารจึงต้องคำนึงถึงประเด็นเกี่ยวกับความแตกต่างดังกล่าวนี้ และรวมทั้งต้องทำความเข้าใจกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยลดความคลาดเคลื่อนในการสื่อสารระหว่างบุคคล และเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากการแสดงออกซึ่งพฤติกรรม ของบุคคลในองค์การ ความสามารถดังกล่าวเรียกว่า ความฉลาดทางวัฒนธรรม (Cultural Intelligence หรือ Cultural Quotient: CQ) นั่นเอง
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3383
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
eduman9n1p1-12.pdf1.36 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น