กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2146
ชื่อเรื่อง: การสืบทอดภูมิปัญญาไทยและการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๙
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The inheritance of Thai wisdom and the instillation of ethics in children's Thai literature during 2003-2006
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศิริลักษณ์ บัตรประโคน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คำสำคัญ: จริยธรรม
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
วรรณกรรมไทย
เยาวชน
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2552
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบทอดภูมิปัญญาไทย กลวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาไทย การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคติสอนใจที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชนไทยช่วง พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๙ จำนวน ๑๔ เรื่อง (๑๕ เล่ม) ผลการวิจัยพบว่า มีการสืบทอดภูมิปัญญาไทยไว้ในตัวบทวรรณกรรมเยาวชนช่วงดังกล่าว ๗ ด้าน ได้แก่ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณีและจารีตปฏิบัติ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับความเชื่อ พิธีกรรม ภูมิปัญญาเกี่ยวกับวิถีความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารและสมุนไพรไทย ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการละเล่นของเด็กไทย และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการสืบทอดวรรณคดีไทยสู่วรรณกรรมเยาวชน ด้านกลวิธีการสืบทอดภูมิปัญญาไทยจากผู้รู้สู่เยาวชน เน้นการสืบทอดแบบไม่เป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวคือ นิยมสืบทอดผ่านการบอกเล่า พิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมการปฏิบัติและความบันเทิงมากกว่าการสืบทอดแบบเป็นลายลักษณ์อักษร ส่วนกลวิธีที่ผู้เขียนวรรณกรรมใช้ในการนำเสนอการสืบทอดภูมิปัญญาไทยพบว่า มีการนำเสนอผ่านองค์ประกอบของงานเขียน ศิลปะการใช้ภาษาและศิลปะการเล่าเรื่องในลักษณะผสานกัน สำหรับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคติสอนใจ มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเกี่ยวกับกระบวนการคิด แนวทางการดำเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคม การมีลักษณะนิสัยที่ดีงาม อาทิ การมีความรักความเอื้ออาทร มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ รักษาสัจจะ มีความกตัญญูและความพอเพียง รวมทั้งได้สอดแทรกคติสอนใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต การประพฤติปฏิบัติตนและสัจธรรมของชีวิตให้เยาวชน ผู้อ่านได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2146
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
25-47.pdf2.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น