กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1998
ชื่อเรื่อง: การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้”
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A Creative Ceramic Design “Memo of Flowers”
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภรดี พันธุภากร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การออกแบบ
สาขาปรัชญา
เซรามิกส์
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การออกแบบเซรามิกส์สร้างสรรค์ ชุด “บันทึกแห่งดอกไม้” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืชพันธุ์ไม้ ดอกไม้ และนำไปสู่การออกแบบปฏิบัติงานเซรามิกส์ ในการดำเนินงานได้เริ่มจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพืช พันธุ์ไม้ ดอกไม้ และลักษณะโดดเด่นที่เป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะแขนงต่างๆ ของช่าง และศิลปินมาทุกยุคสมัย รูปร่างรูปทรง สีสัน ความสวยงาม หอมหวาน ความสดชื่น เบิกบาน ร่าเริงจากมวลหมู่ดอกไม้ และการสื่อความหมายต่าง ๆ โดยนำมาสู่การออกแบบสร้างผลงานเซรามิกส์จำนวน 4 ชุด คือชุดกระเบื้องดอกไม้ ชุดดารดาษของดอกไม้ ชุดดอกไม้บาน และชุดกลีบดอกไม้ โดยทำการขึ้นรูปจากดินพอร์สเลน และดินสโตนแวร์ ด้วยวิธีการหล่อสลิป การอัดดินจากพิมพ์และปั้นเพิ่มเติม ทำการตกแต่งภายหลังการเผาดิบ มีการเคลือบใส เคลือบสี และเผาเคลือบในอุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส ลักษณะที่โดดเด่นของผลงาน “บันทึกแห่งดอกไม้” คือ การตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ และสีบนเคลือบโดยใช้วิธีการแบบแต้มแต่งด้วยจุด อันเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีการทางจิตรกรรมกับงานเซรามิกส์ และประกอบการจัดวางร่วมกับวัสดุอื่น ๆ เพื่อจะสื่อความหมายถึงความสวยงามจากรูปร่าง รูปทรง สีสัน และความหลากหลายดารดาษของมวลดอกไม้นานาชนิด
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1998
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น