กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1398
ชื่อเรื่อง: การออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคล
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Individual seat design
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ์
สาขาปรัชญา
วันที่เผยแพร่: 2557
สำนักพิมพ์: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคล โดยการผสมผสานวัสดุ คือ เหล็ก ซีเมนต์ ผักตบชวาถักเปีย แลธบูรณาการเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์คือ การดัดเหล็ก การเชื่อมโลหะ การก่อฉาบปูนซีเมนต์ การถัก การสาน และการตกแต่งสี ซึ่งผู้วิจัยสรุปดังต่อไปนี้ ผลการวิจัย จากผลการดำเนินการวิจัย พบว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคล มีความเป็นไปได้สูงในการนำไปต่อยอดการผลิตเชิงพาณิชย์ จากผลการออกแบบและการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบเก้าอี้ส่วนบุคคลหลายแบบ ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคล สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีและมีความงาม ด้วยรูปทรงและการผสมผสานวัสดุ คือฐานส่วนล่างสำหรับรับน้ำหนักใช้เหล็กเส้นขนาด 3 หุน ดัดเป็นโครงสร้างและใช้ปูนซีเมนต์ฉาบปิดผิวให้มีความหนาประมาณ 1.5 นิ้วโดยรอบ ส่วนที่นั่งใช้เหล็กเส้นดัดและเชื่อมเป็นโครงสรา้งเคลือบน้ำมันวานิชป้องกันความชื้นแล้วใช้ผักตบชวาถักเปียสานขัดเป็นลวดลายปิดผิว ใช้น้ำมันวานิชทาเคลือบ 3 ครั้ง จะได้ผลิตภัณฑ์เก้าอี้ส่วนบุคคลที่มีความแข็งแรงทนทาน สวยงาม เหมาะแก่การนำไปใช้งานและประดับตกแต่งเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศได้เป็นอย่างดี
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1398
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น