การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุรีพร อนุศาสนนันท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562การพัฒนามาตรวัดความสุขตามแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ของบาร์ออนที่ปรับปรุงใหม่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสุรีพร อนุศาสนนันท์; ระพินทร์ ฉายวิมล; นฤดม พิมพ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนสุรีพร อนุศาสนนันท์; สุชาติ ใจสถาน; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคอาเซียนภิวัตน์ชยุต พิพัฒฐาดร; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยกำหนดคะแนนมาตรฐานด้วยวิธีบุ๊คมาร์คสุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยกำหนดคะแนนมาตรฐานด้วยวิธีบุ๊คมาร์คสุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่ม และการวัดอนุกรมวิธานสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ปัญญา ศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ตัวแปรที่ส่งผลต่อโอกาสในการตอบข้อสอบถูกสุรีพร อนุศาสนนันท์; กระพัน ศรีงาน; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553ประสิทธิภาพของโมเดลและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ พหุมิติโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแฝงภายในชัยยศ ชาวระนอง; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สมศักดิ์ ลิลา; สุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เมืองทุระคม แขวงเวียงจันทน์ที่สนองตอบต่อปัญหาและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุรีพร อนุศาสนนันท์; ประชา อินัง; ยมทอง อัคราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์