การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สมหมาย แจ่มกระจ่าง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 34 จากทั้งหมด 34 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียวอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; ศรีพักตร์ ปั้นน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ความต้องการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีกชกร สังขชาติ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; สุจินดา ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนชนัญญา มาพุทธ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พรรัตน์ แสดงหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2548ปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัญญา วงศ์จันทร์; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558พฤติกรรมชาวนาไทยในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรสมหมาย แจ่มกระจ่าง; กรกฤช ตันติจารุภัทร์; ศรีวรรณ ยอดนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นแสนสุขและจิตอาสาผู้สุงอายุพวงทอง อินใจ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; น้ำทิพย์ คำแร่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์, และอื่นๆ
2559ยุทธศาสตร์การจัดการที่ดินของรัฐ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; เกียรติ์ชาย นาคสุขไพบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ยุทธศาสตร์การจัดการทุน "โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี" ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปุญญ์พัชชาณัฏฐ์ ใจสถาน; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พักตร์วิภา โพธิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548วิจัยและส่งเสริมวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่ศาสนธรรม กรณีศึกษา วัดเขาพุทธโคดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; พีระพงษ์ สุดประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545วิถีการเรียนรู้ของผู้นำกลุ่มสตรีภาคตะวันออกสมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563สตรีในการพัฒนาสังคมธัญญธร บุญอภัย; พักตร์วิภา โพธิ์ศรี; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาการศึกษา
2547เครือข่ายการเรียนรู้ในงานบุญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งสมหมาย แจ่มกระจ่าง; พีระพงษ์ สุดประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; โรจน์รวี พจน์พัฒนพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558แนวทางการเส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ธนนันท์ สิงหเสม; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์