กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2540
ชื่อเรื่อง: การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Improving Bangkok construction labourers quality of life
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมหมาย แจ่มกระจ่าง
ประกาย หร่ายลอย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: คนงานก่อสร้าง - - ไทย - - กรุงเทพฯ
คุณภาพชีวิต
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสบการณ์และคุณภาพชีวิตของประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชากรแฝง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษากับ ประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง จำนวน 24 คน ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรแฝง จำนวน 5 คน และ ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรแฝง จำนวน 19 คน โดยใช้การสัมภาษณ์ การสังเกต และเทคนิคการวิจัยอนาคต EDFR ผลการวิจัย พบว่า 1. คุณภาพชีวิตของประชากรแฝง ส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเหตุผลในการย้ายถิ่น คือ การขาดทุนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อสุขภาพของตนเอง มีปัญหาด้านสุขภาพบ้างแต่ไม่บ่อยนัก บางส่วนมีโรคประจำตัวที่ต้องได้รับการรักษาเป็นประจำ สภาพในการดำเนินชีวิตและการทำงาน บางส่วนมีความรักและผูกพันกับที่ทำงาน แม้ว่าจะทำงานหนักแต่ก็รักในอาชีพก่อสร้าง และเห็นว่าอาชีพก่อสร้างสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ส่วนหนึ่งมีความผูกพันกับนายจ้าง ในขณะที่บางส่วนมีหัวหน้าที่เข้มงวด ใช้งานหนัก และถูกเอาเปรียบ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน มีความเข้าใจกันดี ทำงานโดยไม่มีความเครียด แต่บางส่วนมีสภาพการทำงานที่ย่ำแย่ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนร่วมงานค่อนข้างดี มีเพียงจำนวนหนึ่งที่เคยทะเลาะกันบ้าง สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเรื่องการดื่มสุรา เล่นการพนัน และการยืมเงิน สภาพที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม มีทั้ง ผู้ที่มีความพึงพอใจและผู้ที่ต้องการปรับปรุง ส่วนใหญ่พอใจกับสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื่ม น้ำประปา ไฟฟ้า ที่พักผ่อนหย่อนใจ และที่ออกกำลังกาย 2. แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง ในระยะแรกควรเริ่มจากระดับมหาภาคใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกฎหมายแรงงาน รัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดโดยด่วน 2) ด้านการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต ควรจัดงบประมาณให้กรุงเทพมหานครสามารถบริหารจัดการเกี่ยวกับประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างได้โดยตรงและมีการกำหนดชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม 3) ด้านการศึกษา ควรเพิ่มความก้าวหน้าในอาชีพการงาน เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง และเพิ่มสถานที่ฝึกอบรมให้กับประชากรแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้างเพื่อได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และ 4) ด้านสังคมและสภาพแวดล้อม รัฐบาลควรสร้างความเข้าใจให้แก่แรงงานก่อสร้างเพื่อให้แรงงานได้ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองที่มีต่อสังคมในระดับปัจเจกบุคคล แบ่งเป็น 2 ด้านที่เป็นแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพร่างกาย ควรให้แรงงานดูแลสุขภาพตนเอง และมีการดูแลสุขภาพร่างกายจากหน่วยงานภายนอก และ 2) ด้านจิตใจ นายจ้างควรจัดกิจกรรมให้กับผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง เพื่อลดความเครียดและเพิ่มความสุขในการทำงาน The purposes of this research were ti study the experience and life quality of Bangkok construction labourers and to study ways of improving their quality of life by using qualitative research. The participants non-registered were 24 construction labourers, 5 experienced people who worked for labours quality of life improvement and 19 experts in improving labours quality of life. The methodology used were in-depth interviews, observation and the EDFR technique. The research findings revealed that: The majority of the subjects were from the northeastern region. Most of them migrated to Bangkok because of insufficient funds for agricultural investment. Most of the subjects were satisfied with their health, some had health problems and illness that needed regular treatment. In terms of lifestyle and working conditions, the subjects still loved their work despite having to work hard since they could earn enough income to support themselves and their family. Some had a good relationship with their employers event the employers were always strict with them. The relationship between labourers and their colleagues and families were good. They worked without stress; however, some had bad working conditions. A few had conflicts with other people because of drinking, gambling and debt problems. Most of the labourers were satisfied with their accommodation and the environment conditions, but some needed better accommodation and environment conditions. The majority of the labourers were satisfied with their recreational areas and the facilities provided such as drinking water, water supply, and electricity. 2. At the organizational level, approaches to improve the quality of life of construction workers consist of 4 aspects; 1) labour laws improvement. Furthermore, the government must urgently address the problems of narcotics; 2) life quality management must be addressed. To achieve this, the Bangkok Metropolitan must allocated a budget to facilitate direct supervision of workers’ conditions. In addition, an appropriate working hours should be specified; 3) workers must be provided with easy access to education and skill development. Additional training centers are needed; 4) government should build the understanding to construction labour for their worthy contribution to society.At the individual level, approaches to improve construction workers’ quality of life included the following: 1) workers should be responsible for their own physical health. However, regular health checks should be provided by outside agencies; 2) employers should promote psychological well-being activity to reduce stress in the workforce through the provision of fun recreational activities.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2540
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc7n2_3.pdf1.71 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น