กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3266
ชื่อเรื่อง: การส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The competency promotion of Chinese language eachers in secondary schools in teh Eastern Region of Thailand
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จันทร์ชลี มาพุทธ
สมหมาย แจ่มกระจ่าง
วัลภา พงษ์พันธุ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: สมรรถนะ
ครูภาษาจีน - - ไทย (ภาคตะวันออก)
การพัฒนาบุคลากร
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 2) ศึกษารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก และ3) ศึกษาวิธีการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จำนวน 72 คน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจำนวน 113 คน ครูสอนภาษาจีนจำนวน 108 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ และการสัมภาษณ์เชิงลึกครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก จำนวน 10 คน รวมทั้งการสนทนากลุ่มจากผู้บริหารแผนการสอนภาษาจีน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้บริหารศูนย์ภาษาจีน ผู้ประกอบการธุรกิจการสอนภาษาจีนเอกชน ครูสอนภาษาจีนสัญชาติจีนที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนในประเทศไทยมากว่า 10 ปี และครูสอนภาษาจีนดีเด่น จำนวน 8 คน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการปฏิบัติงานตามสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง เมื่อจำแนกรายด้านตามสมรรถนะหลักมีคุณภาพอยู่ในระดับสูง และสมรรถนะประจำสายงานมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบความแตกต่างความคิดเห็นต่อสภาพการปฏิบัติงานของครูสอนภาษาจีนในภาคตะวันออก ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานไม่แตกต่างกัน 2. รูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน มีดังนี้ 1) พัฒนาความรู้ 2) พัฒนาทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3) พัฒนาเทคนิคการสอนและผลิตสื่อ 4) พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 5) พัฒนาทักษะการวิจัยและการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 6) สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 3) วิธีการส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออก ตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน ในระดับโรงเรียน มี 3 วิธี คือ1) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ 2) จัดโครงการภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3) จัดสื่อและแหล่งเรียนรู้ ส่วนระดับนโยบายมี 4 วิธี คือ 1) จัดตั้งสถาบันพัฒนาการสอนภาษาจีน 2) จัดตั้งเครือข่ายครูสอนภาษาจีน 3) ส่งเสริมครูและโรงเรียนต้นแบบ 4) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยจีน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3266
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc11n1p98-111.pdf170.15 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น