กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/539
ชื่อเรื่อง: การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ : กรณีศึกษาอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: survey of community and natural learning resources : case study at Koh-Sichang distrivt, Chon Buri province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมหมาย แจ่มกระจ่าง
ศรีวรรณ มีคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การเรียนรู้
ชุมชน
ธรรมชาติ
สาขาการศึกษา
แหล่งสารสนเทศ - - วิจัย
แหล่งสารสนเทศ - - ไทย - - ทำเนียบนาม
วันที่เผยแพร่: 2549
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยเรื่องการสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนธรรมชาติ รวมทั้งจำแนกและจัดกลุ่มแหล่งเรียนรู้ตรมหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ และบันทึกทำเนียบและข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้วิธีรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และการสังเกต ผลการวิจัยพบว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมขาติ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี มี 4 ประเภท ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล แหล่งเรียนรู้ประเภทกิจกรรม แหล่งเรียนรู้ประเภทสถานที่และแหล่งธรรมชาติ และแหล่งเรียนรู้ประเภทวัสดุอุปกรณ์ และเมื่อจำแนกตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ พบว่า ทุกสาระการเรียนรู้สามารถนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งใช้แหล่งเรียนรู้ได้ทุกประเภท และเมื่อบันทึกทำเนียบและข้อมูลแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติในรูปแบบที่อ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น จึงเป็นประโยชน์ต่อครูและผู้เรียน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/539
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น