กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/537
ชื่อเรื่อง: การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Survay of community and natural learning resources: case study at Banglamoong district, Chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมหมาย แจ่มกระจ่าง
ศรีวรรณ มีคุณ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การเรียนรู้
ชุมชน
ธรรมชาติ
แหล่งสารสนเทศ - - วิจัย
แหล่งสารสนเทศ - - ไทย - - ทำเนียบนาม
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รวมทั้งจำแนกและจัดกลุ่มแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ และบันทึกทำเนียบและข้อมูลแหล่งเรียนรู้เป็นซีดี-รอม โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และการสังเกต ผลการวิจัยพบว่า แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มี 4 ประเภท ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ประเภทบุคคล ประเภทกิจกรรม ประเภทสถานที่และแหล่งธรรมชาติ และประเภทวัสดุอุปกรณ์ เมื่อจำแนกตามสาระการเรียนรู้ สามารถนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ทั้ง 4 ประเภท ส่วนทำเนียบและข้อมูลแหล่งเรียนรู้ที่บันทึกในแผ่นบันทึกข้อมูลซึ่งอ่านได้ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถสืบค้นได้สะดวก และสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการจัดการเรียนรู้ได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/537
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น