การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง การศึกษาขั้นอุดมศึกษา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย: การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2551การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงปีที่ 1 ของนิสิตภาคปกติมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2549สหัทยา รัตนะมงคลกุล; นพรัตน์ กระต่ายทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาธนะวัฒน์ วรรณประภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต : การสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; เดือนเพ็ญ จันทร์ขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ปัจจัยที่มีผลตอการเลือกสถาบันศึกษาของนิสิต นักศึกษา หลักสูตรการแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต ในสถาบันระดับอุดมศึกษา.ศาสตรี เสาวคนธ์; พลอยชนก ปทุมานนท์; ไชยา สนิท; ไสว หวานเสร็จ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2563ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจีรทัช ใจจริง; ธนิต โตอดิเทพย์; ภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556-2557ปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาสมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; พรจันทร์ โพธินาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549รูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพารุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2551เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตภาคปกติระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยบูรพาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549สหัทยา รัตนะมงคลกุล; เสาวณีย์ สำราญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. กองบริการการศึกษา