กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2665
ชื่อเรื่อง: การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย: การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Restructuring the governance structure of Thai higher education : A historical approach
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
คำสำคัญ: การจัดส่วนราชการ
การบริหารการศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ทบวงมหาวิทยาลัย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2545
บทคัดย่อ: บทความนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาโดยละเอียดให้เห็นถึงโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาของไทยในเชิงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ โดยเริ่มในราวปลายทวรรษ 1950 เมื่อรัฐบาลไทยในขณะนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะรวมมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งสังกัดอยู่หลายกระทรวงเข้าด้วยกันภายใต้หน่วยบริหารจัดการเดียวกันชื่อ สภามหาวิทยาลัย แห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ที่ผ่านมา มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะบทบัญญัติทางกฎหมายและการต่อสู้เรียกร้องของผู้ที่อยู่ในแวดวงของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผลต่อการจัดรูปแบบโครงสร้างการบริหารจัดการจนกลายมาเป็นรูปแบบในปัจจุบัน การศึกษาได้แสดงให้เห็นถึงเหตุผลการจัดตั้งทบวงมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นหน่วยงานอิสระจากกระทรวงศึกษา ตลอดจนทำการศึกษาถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อระบบการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศ พร้อมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล ในการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในภาวะปัจจุบัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2665
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
95-117.pdf282.81 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น