กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4436
ชื่อเรื่อง: การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2559) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The evaluation of the master of education program in science teaching (A.D. 2016), Faculty of education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
กิตติมา พันธ์พฤกษา
สมศิริ สิงห์ลพ
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินหลักสูตร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
หลักสูตร
การสอนวิทยาศาสตร์ - - หลักสูตร
วันที่เผยแพร่: 2564
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ.2559) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบการประเมินตามเกณฑ์มาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 ประเมินตามเกณฑ์ AUN QA ประเมินตามรูปแบบซิปป์ (CIPP model) และเทคนิคการวิจัยอนาคตภาพแบบ EFR กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารหลักสูตร บัณฑิต นิสิต ผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้องกับบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ.2559) มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามกรอบการประเมินตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้ง 12 ตัวบ่งชี้ 2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ.2559) มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ สกอ. องค์ประกอบที่ 1 ทั้ง 11 ข้อ 3. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ.2559) มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN QA ทั้ง 11 ตัวบ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้อยู่ในระดับ 3 4. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ.2559) มีผลการประเมินหลักสูตรตามรูปแบบซิปป์ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (μ = 4.48, σ = 0.12) โดยด้านที่มีความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ ความคิดเห็นด้านกระบวนการ (μ = 4.61, σ = 0.08) รองลงมาคือ ความคิดเห็นด้านบริบท (μ = 4.61, σ = 0.28) ความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้า (μ = 4.53, σ = 0.04) และ ความคิดเห็นด้านผลผลิต (μ = 4.43, σ = 0.07) ตามลำดับ 5. ผลการศึกษาอนาคตภาพของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ จำแนกได้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของบัณฑิต บัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครูและเป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ทางการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู มีความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้และถ่ายทอดความรู้ เป็นครูนักวิจัยที่สามารถพัฒนาความรู้ในศาสตร์ที่เชี่ยวชาญหรือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย เป็นนักคิดอย่างเป็นระบบ สามารถคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแก้ปัญหา และสามารถตัดสินใจ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ยุคใหม่ เป็นผู้ที่พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเครือข่ายการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
รายละเอียด: งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณเงินรายได้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2562
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4436
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_133.pdf2.02 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น