กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3278
ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The synthesis of performance of lecturers in teaching management in graduate studies level Faculty of Education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ธนะวัฒน์ วรรณประภา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารการศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การศึกษาวัจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2) เพื่อเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพดารจัดการเรียนการสอนด้านพฤติกรรมดารเรียนของตนโดยจำแนกตามประเภทนิสิต 3) เพื่อเปรีบยเทียบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนต่อรายวิชาโดยจำแนกตามประเภทนิสิต 4) เพื่อเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์โดยการจำแนกตามประเภทนิสิต ในการศึกานี้ผู้วิจัยใช้มูลจากจากระบบประเมินประเมินประสิทธิสาพการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบูรพาสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเลือกอาจารย์ประจำสอนระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาตร์ ที่ดำเนินการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 54 คน และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 2,079 คน เป็นนิสิตภาคปกติ 555 คน และนิสิตภาพพิเศษ 1,524 คน ผลการวิจัย ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ทั้ง 3 ด้าน คือ ความคิดเห็นด้านพฤติกรรมการเรียนของตนม ความคิดแห็นต่อรายวิชา และความคิดเห็นด้านการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ พบว่าในภาพรวม นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับดีมาก (X̅ = 4.54, SD = .304)และนิสิตภาคพิเศษมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในระดับดี (X̅= 4.42, SD = .239)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3278
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc11n1p270-278.pdf113.63 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น