กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/478
ชื่อเรื่อง: การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต : การสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Promoting self-directed learning of student teachers : reflection through action research
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
การศึกษาด้วยตนเอง
สาขาการศึกษา
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพื่อเสนอแนวทางพัฒนาการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ที่ลงทะเบียนรายวิชา 404207 กิจกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 17 คน เมื่อนิสิตได้รับทราบเกรดแล้ว นิสิตได้ถูกเชิญให้เป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งนิสิตจำนวน 17 คน อาสาสมัครและยินดีให้ข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการสุ่มอย่างง่ายจำนวน 10 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะให้ข้อมูลและนำผลงานมาใช้ในการศึกษาค้นคว้า ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากบันทึกอนุทินของผู้วิจัย บันทึกการรู้ของนิสิต การประเมินตนเอง การสังเกตและการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยดำเนินการศึกษาตามลำดับขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วย ขั้นวางแผน ขั้นปฏิบัติการ ขั้นการสังเกต และขั้นการสะท้อนผล โดนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตั้งแต่มิถุนายน 2551 ถึง ตุลาคม 2551 การวิเคราะห์ข้อมูลให้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ทำดรรชนีและเข้ารหัสข้อมูล ลดทอนข้อมูลและการใช้การบรรยายและตีความจากข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์คำพูด ผลการวิจัยพบว่า 1.การบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีรูปแบบการเรียนรู้คือ กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ วางแผนการทำงานและการแก้ปัญหา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินตนเอง และเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งที่เรียนและนำไปประยุกต์ใช้ 2.แนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีแนวการจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้ การทำงานตามความสนใจ การเขียนบันทึกการเรียนรู้ การตั้งคำถามและตอบคำถาม การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการศึกษางานวิจัย 3.การพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบุรพา มีปัจจัยที่ควรคำนึงถึงคือ บรรยากาศของการเรียนการสอน บทบาทของอาจารย์ กระบวนทัศน์ของการสอนและการสะท้อนการเรียนรู้ Qualitive research desing was used to investigate the self-directed learning processes of student teachers in Faculty of Education, Burapha University, teaching and learning appoach to promote seif-directed learning and reflective practice for development of teaching competence. The participants were seventeen third year student taechers majoring in teaching English who enrolled in the Creative Activities. This course was taught by the researcher in the first semesterof academic year 2008, and student teachers were invited to participate in the research after all assessment was completed and grades assigned to them. Ten student teachers were randomly selected to participate in this study. Data were gathered from journal of researcher, learning log, self-evaluation, observation and focus group interview. This study employed an Action Research methodology including planning, action, observation and reflection. The teaching ang learning approaches assist the devolopment of student teachers' self-directed learning, indexes, code, reduction interpretations were used to draw and verify conclusion. the findings of the research were as follows: 1. The self-directed learning processes of student teachers in Faculty of Education, Burapha University were setting learning goals, planning and problem solving, sharing experiences, self-evaluation, and awareness of one's own learning application of knowledge. 2. The teaching ang learning approaches to promote self-directed learning were the project-based learning, writing learning log, questioning and answering approach, student-centered learning approach and research-based learning. 3. The factors affection self-directed learning of student teachers in Faculty of Education, Burapha University were the classroom atmosphere, the role of the staff members of education faculty, the paradigm of teaching in the university classroom and reflection of teaching and learning.
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/478
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น