กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/520
ชื่อเรื่อง: การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในช่วงปีที่ 1 ของนิสิตภาคปกติมหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2549
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A study of students learning achievement of the first year students of Burapha University in Academic year 2006
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สหัทยา รัตนะมงคลกุล
นพรัตน์ กระต่ายทอง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: การวัดผลทางการศึกษา
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สถาบันอุดมศึกษา - - การรับนักศึกษา
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2551
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ในการศึกษาครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาผลของคะแนนเฉลี่ยสะสมช่วงปีที่ 1 ของนิสิต เปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ของคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลาย คะแนนเฉลี่ยสะสมช่วงปีที่ 1 ของนิสิภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2549 ที่ผ่านการตัดเลือกโดยวิธีการรับตรง และ Admissions ประชากร คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2549 จำนวน 3,032 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แฟ้มข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลที่เข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งระบบเครือข่าย ที่งานทะเบียนและสถิตินิสิต สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การทดสอบ ค่าที และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมช่วงชั้นที่ 1 ของนิสิตปีการศึกษา 2549 ในภาพรวมค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมช่วงปีที่ 1 เท่ากับ 2.69 โดยคณะที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมช่วงปีที่ 1 มากที่สุด ได้แก่ วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ (X = 3.01) และคณะที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ คณะเทคโนโลยีทางทะเล (X = 2.15) ประเภทการรับตรง พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมช่วงปีที่ 1 เท่ากับ 2.68 โดยคณะที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมช่วงปีที่ 1 มากที่สุด ได้แก่ วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ (X = 3.06) และคณะที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ คณะเทคโนโลยีทางทะเล (X = 2.15) ประเภทการ Admissions พบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมช่วงปีที่ 1 เท่ากับ 2.71 โดยคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยสะมสมช่วงปีที่ 1 มากที่สุด ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (X = 3.05) และคณะที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ คณะเทคโนโลยีทางทะเล (X = 2.16) 2. คะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายของนิสิต ที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธรับตรง และ Admissions แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 3. คะแนนเฉลี่ยสะสมช่วงปีที่ 1 ของนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีรับตรง และ Admissions แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 4. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเฉลี่ยสะสมมัธยมศึกษาตอนปลายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนเฉลี่ยสะสมช่วนชั้นปีที่ 1 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/520
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น