การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง เกรียงศักดิ์ บุญญา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การพัฒนาชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวศรีสุวรรณ แสงจันทวง; เกรียงศักดิ์ บุญญา; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิชา อินเทอร์เน็ต ด้วยแอปพลิเคชัน Google classroom สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ศุภเศรษฐ์ พึ่งบัว; เกรียงศักดิ์ บุญญา; ธนะวัฒน์ วรรณประภา; แดน ทองอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวเกรียงศักดิ์ บุญญา; คำเมิง สีบุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; มณเทียร ชมดอกไม้; เกรียงศักดิ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; มานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; เกรียงศักดิ์ บุญญา; ศรีวรรณ ยอดนิล, และอื่นๆ
2558การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีศรีวรรณ ยอดนิล; มานพ แจ่มกระจ่าง; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; แดน ทองอินทร์, และอื่นๆ
2564การพัฒนาหลักสูตรอบรม เรื่อง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูอาชีวศึกษาในภาคตะวันออกเกรียงศักดิ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้เพื่อยกฐานะวิทยาลัยครูสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาวิทยาลัยครูสะหวันนะเขตสุภี เพชรดาวง; เกรียงศักดิ์ บุญญา; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การสร้างชุดการสอนวิชาวิธีสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนครูระบบ 11+2 สายประถม โรงเรียนสร้างครูดงคำช้าง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมนตรี แย้มกสิกร; เกรียงศักดิ์ บุญญา; สุจิตรา ปัดสาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความต้องการของผู้บริหารสถานประกอบการที่มีต่อคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประเภทวิชาบริหารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเกรียงศักดิ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ความปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมแรงงานสู่ประชาคมอาเซียน (2015)เกรียงศักดิ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการในภาคตะวันออกเกรียงศักดิ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์