กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1769
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมหมาย แจ่มกระจ่าง
มานพ แจ่มกระจ่าง
ดุสิต ขาวเหลือง
พีระพงษ์ สุดประเสริฐ
เกรียงศักดิ์ บุญญา
ศรีวรรณ ยอดนิล
เมธี ธรรมวัฒนา
แดน ทองอินทร์
สมาน ศรีสวัสดิ์
พันธ์ศักดิ์ พลอินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การพัฒนาหลักสูตร
วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์. มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: ตัวเล่มไม่มีบทคัดย่อ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1769
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น