กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2509
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of an instructional package on geography for matthayom suksa iii students at Mathayom Suksa Somboon Demonstration School of the Faculty of Education, National University of Lao
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ศรีสุวรรณ แสงจันทวง
เกรียงศักดิ์ บุญญา
มนตรี แย้มกสิกร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอนด้วยสื่อ
ภูมิศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภูมิศาสตร์ - - การสอนด้วยสื่อ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสมบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสมบูรณคณะศึกษาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยแห่ง ์ ชาติลาว ในภาคเรียนที่ 2 ปีศึกษา พ.ศ. 2553 (ปี 2009 ถึง 2010) จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน โดย การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คือ ชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์ และแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมระหว่างเรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนวิชาภูมิศาสตร จ์ ำนวน 6 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน 80/80 ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาชุดการสอนวิชาภูมิศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาสมบูรณ์ปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษาสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ 89.942/91.500 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2509
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p47-57.pdf3.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น