กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3269
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สมหมาย แจ่มกระจ่าง
มานพ แจ่มกระจ่าง
ดุสิต ขาวเหลือง
เกรียงศักดิ์ บุญญา
ศรีวรรณ ยอดนิล
เมธี ธรรมวัฒนา
แดน ทองอินทร์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษา - - หลักสูตร
วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล - - หลักสูตร
หลักสูตร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2558
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จำนวน 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ กสิกรรม และปศุสัตว์ ดำเนินการ ศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) สำรวจความต้องการของสถานประกอบการต่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 3) สังเคราะห์สมรรถนะพื้นฐานและสมรรถนะเฉพาะสาขาที่จำเป็นของผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 4) พัฒนาหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการในราชอาณาจักรกำพูชา ส่วนใหญ่ ต้องการผู้สำเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะพื้นฐาน ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความอดทนในการทำงาน ขยัน และมีความสามารรถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และในระหว่างปี ค.ศ. 2014-2018 ปริมาณความต้องการกำลังคนระดับอนุปริญญาสาขาไฟฟ้ากำลัง มีจำนวนสูงสุด รองลงมา ได้แก่ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาปศุสัตว์ ส่วนสาขาวิชา กสิกรรมยังไม่เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในราชอาณาจักรกัมพูชา ผลการพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ กสิกรรม และปศุสัตว์มีองค์ประกอบแต่ละหลักสูตรประกอบด้วย จุดประสงค์มาตรฐานวิชาชีพ และโครงสร้างหลักสูตรโครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตรวมอยู่ในระหว่าง 87-89 หน่วยกิต องค์ประกอบของหมวดวิชาในแต่ละสาขาประกอบด้วย หมวดวิชาสามัญ หมวดวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี และกิจกรรมเสริมหลักสูตร
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3269
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edusoc11n1p146-156.pdf115.22 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น