กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2572
ชื่อเรื่อง: การสร้างชุดการสอนวิชาวิธีสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนครูระบบ 11+2 สายประถม โรงเรียนสร้างครูดงคำช้าง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: มนตรี แย้มกสิกร
เกรียงศักดิ์ บุญญา
สุจิตรา ปัดสาพันธ์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การสอนด้วยสื่อ
คณิตศาสตร์ - - การศึกษาและการสอน - - กิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ - - การสอนด้วยสื่อ
โรงเรียนสร้างครูดงคำช้าง
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอน และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิธีสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนครูระบบ 11 + 2 สายประถมปีที่1 ภาคเรียนที่1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนครูระบบ 11 + 2 สายประถมปีที่1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2009-2010 (พ..ศ .2552) โรงเรียนสร้างครูดงคำช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีจำนวน 1ห้อง จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ชุดการสอนเกี่ยวกับวิธีสอนคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ชุด แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินด้วยแบบทดสอบระหว่างเรียน และค่าร้อยละ ของคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์หลังเรียนในแต่ละชุด เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนโดยคิดเป็นร้อยละเฉลี่ยรวมทั้งหมด ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิธีสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนครูระบบ 11 + 2สายประถม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพทั้ง 4 ชุด และมีประสิทธิภาพเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 84.07/87.35 ซึ่งผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ที่กำหนดไว้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2572
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p180-190.pdf3.53 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น