กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2567
ชื่อเรื่อง: การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้เพื่อยกฐานะวิทยาลัยครูสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The study of opinions towards feasibility for upgrading the status of teacher college to university : A case study for Savanakate Teacher College
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุภี เพชรดาวง
เกรียงศักดิ์ บุญญา
มนตรี แย้มกสิกร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษาความเป็นไปได้
วิทยาลัยครู - - การบริหาร - - ลาว
วิทยาลัยครูสะหวันนะเขต - - การบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา - - การบริหาร - - ลาว
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยความเป็นไปได้ในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขตที่มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย สำรวจความเป็นไปได้ในการยกฐานะวิทยาลัยครูสะหวันนะเขตเป็นมหาวิทยาลัย และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับการยกฐานะวิทยาลัยครูสู่การเป็นมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงสำนักกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารและบุคลากร สังกัดวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต ประจำปีการศึกษา 2552 จำนวน 111 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้บริหารระดับสูงสำนักงานกระทรวงศึกษาธิการส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นว่ามีความจำเป็นต้องยกฐานะวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต เป็นมหาวิทยาลัยสร้างครูสะหวันนะ แต่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมหลายด้าน โดยเฉพาะด้านบุคลากร 2. ผู้บริหารและบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมทั้ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้าน อาคารสถานที่ และงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมเพื่อยกฐานะวิทยาลัยครูสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ของผู้บริหาร และบุคลากร สังกัดวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต ทั้ง 6 ด้าน พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมเพื่อยกฐานะวิทยาลัยครูสู่การเป็นมหาวิทยาลัย ไม่แตกต่างกัน
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2567
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p128-137.pdf3.19 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น