การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พงศ์เทพ จิระโร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรีอ่อนตา พรมมะจิต; พงศ์เทพ จิระโร; ระพินทร์ ฉายวิมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การประเมินวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพงศ์เทพ จิระโร; สุปราณี เสงี่ยมงาม
2556การประเมินวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุปราณี เสงี่ยมงาม; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การประเมินโครงการ: สิ่งจำเป็นในการทำงานยุคใหม่พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนามาตรฐานการวัดและประเมินผลและโมเดลการจัดทำธนาคารข้อสอบสำหรับครูของโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทยพงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพงศ์เทพ จิระโร; มนตรี แย้มกสิกร; ประชา อินัง; บุนขง ทุมวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมประเทศไทย พ.ศ. 2554เพ็ญนภา กุลนภาดล; พงศ์เทพ จิระโร; ประชา อินัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการประยุกต์ทฤษฎีคอนสตรัคติวิซึมสู่การเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยพงศ์เทพ จิระโร; เรวดี จันทร์รัศมีโชติ; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบการเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาสมรรถนะการทำบัญชีของนักบัญชีพงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; สมรัชนาฏ ฦาชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบในการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติที่บางแสน จังหวัดชลบุรีธร สุนทรายุทธ; พงศ์เทพ จิระโร; สายสุนีย์ หาญชนะพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกลุ่มประเทศอาเซียน : การศึกษานำร่องนิสิตทุนพัฒนาครูรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมนตรี แย้มกสิกร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; จันทร์พร พรหมมาศ; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์, และอื่นๆ
2563การพัฒนาองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในสมาคมกีฬาซอฟท์บอลแห่งประเทศไทยประวีณ สุทธิสง่า; พงศ์เทพ จิระโร; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การวิจัยกำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายทางการศึกษาที่รับเงินทุนอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา : กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันออกพงศ์เทพ จิระโร; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การวิจัยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนเกาะสีชังวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; จันทร์พร พรหมมาศ; เพ็ญนภา กุลนภาดล; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิจัยพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 3 การวิจัยประเมินติดตามผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญพงศ์เทพ จิระโร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิจัยพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 1 การสำรวจสภาพการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิจัยพัฒนาหลักสูตรอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะของมหาวิทยาลัย: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศ สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพงศ์เทพ จิระโร; จันทร์พร พรหมมาศ; วทัญญู วุฒิวรรณ์; คำเผย ภัควงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจารุวรรณ ธรรมศิล; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิเคราะห์การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิจัยการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษา และสถิติการศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์