กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3250
ชื่อเรื่อง: การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R) สำหรับการวิจัยทางการศึกษา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Routine to research (R to R) for educational research
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พงศ์เทพ จิระโร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การทำงาน
การศึกษา - - วิจัย. วิจัยชั้นเรียน
วิจัย
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
บทคัดย่อ: การทำงานประจำให้เป็นงานวิจัย (Routine to Research: R to R) ทางการศึกษาประกอบด้วยงานวิจัยสถาบัน (Institute Research) เป็นงานวิจัยที่มีขอบเขตการอ้างอิงภายในสถาบันเป็นการศึกษาค้นคว้าให้ได้ข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และองค์ความรู้ (Body of Knowledge) สำหรับผู้บริหารสถาบันนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจในการบริหารสถาบัน ผลงานวิจัยสถาบันมีความน่าเชื่อถือ นำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาสถาบันให้มีความก้าวหน้า ทันเหตุการณ์ เป็นงานวิจัยที่ไม่เน้นในการอ้างอิงไปสู่สังคมระดับกว้างและงานวิจัยปฏิบัติในชั้นเรียน (Classroom action research: CAR) เป็นการดำเนินการกับประชากรโดยตรงคือตัวนักเรียนที่ครูพบปัญหาเป็นงานวิจัยขนาดเล็กนับเป้นงานวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) ใช้วิธีการประยุกต์แนวทางการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & R) เป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง คือนักเรียนของครูยังขาดทักษะบางอย่างที่ครูตั้งวัตถุประสงค์ไว้แล้วยังไม่บรรลุ หรือมีปัญหาพฤติกรรมในการเรียนรู้ เป็นงานวิจัยที่มีลักษณะเฉพาะไม่ได้เพียงหมายถึงการเก็บข้อมูลจากนักเรียนในห้องเรียนแล้วจะเป้นงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเสมอไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3250
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edu27n1p15-27.pdf128.94 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น