กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1308
ชื่อเรื่อง: การประเมินวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: An evaluation of educational journal faculty of education Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุปราณี เสงี่ยมงาม
พงศ์เทพ จิระโร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การประเมินการใช้
วารสาร
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินพฤติกรรมการใช้สารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อประเมินความเหมาะสมของวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเพื่อประเมินผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของวารสารศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 122 คน และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประชุมวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 17 คน สรุปผลการวิจัย ดังนี้ สรุปผลวิจัย พฤติกรรมการใช้วารสารศึกษาศาสตร์ เกี่ยวกับระยะเวลาพบว่า ผู้ตอบอ่านวารสารศึกษาศาสตร์นาน ๆ ครั้ง มากที่สุด (ร้อยละ 60.70) โดยมีผู้อ่านเป็นประจำทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 23.80 และเมื่อพิจารณาสถานที่อ่านพบว่าอ่านจากหอสมุด มากที่สุดร้อยละ 32.8 รองลงมาอ่านจากที่ทำงาน (ร้อยละ 31.10) ความเหมาะสมของวารสารศึกษาศาสตร์ ความคิดเห็นต่อสิ่งต่าง ๆ ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รายข้อและโดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก และพบว่า ความคิดเห็นต่อวารสารศึกษาศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์ของวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรลุตามวัตถุประสงค์ร้อยละร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก จุดที่ควรปรับปรุง ได้แก่ ควรปรับปรุงหน้าปกและรูปแบบการพิมพ์ การออกวารสารไม่ตรงต่อเวลา จำนวนครั้งที่ออกน้อยไป ควรเพิ่มเป็น 4 เล่มต่อปี เนื้อหาในเล่ม ควรมีลักษณะมีบทความของนักวิชาการเด่น ฉบับละ 1 เรื่อง ควรมีบทความเชิงสหวิทยาการและทันสมัยมากขึ้น จุดเด่นที่ควรรักษาไว้ คือวารสารมีจุดเด่นที่ มีความหลากหลาย ความเข้มข้นของการรักษาคุณภาพในการคัดกรอง สัดส่วนของผู้นำเสนองานวิชาการและงานวิจัยในฉบับ รูปแบบการจัดทำวารสาร และความคิดเห็นอื่น ๆ ที่เป็นจุดเด่นควรรักษาไว้ ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาระบบการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิให้มีความคล่องตัว รวดเร็วขึ้น เพื่อจะทำให้วารสารสามารถออกได้ตรงเวลายิ่งขึ้น ควรเผยแพร่ และส่งเสริมให้ศิษย์เก่าของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีโอกาสเข้าถึงในการส่งบทความทางวิชาการมาลงในวารสาร และรณรงค์ให้ศิษย์เก่าที่เป็นสมาชิกวารสารให้มากขึ้น ควรได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการกองบรรณาธิการในการเพิ่มจำนวนเล่มจะทำให้วารสารได้มีโอกาสเพิ่มกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้มากขึ้นตอบสนองความต้องการของสังคมมากขึ้น ควรได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการกองบรรณาธิการที่จะต้องพิจารณาโดยภาพรวมในแต่ละฉบับให้มีความสมดุล ทั้งบทความในสาขาและนอกสาขา อาจต้องปรับเป้าหมายของวารสารให้มีความครอบคลุมบทความวิจัยและบทความวิชาการสาขาอื่น ๆ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1308
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น