กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2569
ชื่อเรื่อง: การบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Acdemic strategic management of educational administrators and school effectiveness of education department Sayaboury province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: อ่อนตา พรมมะจิต
พงศ์เทพ จิระโร
ระพินทร์ ฉายวิมล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ประสิทธิผลองค์การ
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียน - - การบริหาร - - ลาว
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดแผนกศึกษาธิการ แขวงไชยะบุรี ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาและประสิทธิผลของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรี จำนวน 201 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยล ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบค่าที (t-test) ทดสอบความแตกต่างโดยวิธีของ เชฟเฟ่ (Scheffe test) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ผลการวิจัยพบว่า 1. การบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาแขวงไชยะบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนในเขตพื้นที่แขวงไชยะบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ ทั้ง 9 ด้าน 4. การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารของโรงเรียน สังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรี โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5. การเปรียบเทียบประสิทธิผลของโรงเรียนโดยรวม จำแนกตาม วุฒิการศึกษา ขนาดของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2569
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p148-159.pdf4.3 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น