กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2098
ชื่อเรื่อง: การประเมินโครงการ: สิ่งจำเป็นในการทำงานยุคใหม่
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Project evaluation: The necessity in modern job
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พงศ์เทพ จิระโร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การบริหารโครงการ
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การประเมินโครงการ เป็นกระบวนที่ก่อให้เกิดสารสนเทศในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ความสำคัญของการประเมินโครงการทำให้ทราบว่า โครงการควรปรับปรุงส่วนใดที่จะทำให้โครงการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีจุดมุ่งหมายและหลักการที่สำคัญคือการประเมินเพื่อวางแผน การประเมินเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและการประเมินเพื่อตัดสินว่าจะดำเนินโครงการต่อ หรือยุติโครงการ การประเมินโครงการสามารถแบ่งประเภทได้หลายวิธีอาจขึ้นอยู่กับ จุดมุ่งหมายของการประเมิน ระยะเวลาที่ประเมิน และเนื้อหาสาระของการประเมินกระบวนการประเมินโครงการ ประกอบด้วยหลักการประเมินโครงการ การวางแผนการประเมินการกำหนดขั้นตอนการประเมินให้มีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละโครงการ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2098
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
43-56.pdf159.76 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น