การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ประชา อินัง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพงศ์เทพ จิระโร; มนตรี แย้มกสิกร; ประชา อินัง; บุนขง ทุมวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมประเทศไทย พ.ศ. 2554เพ็ญนภา กุลนภาดล; พงศ์เทพ จิระโร; ประชา อินัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชา อินัง; ดลดาว ปูรณานนท์; ศรมีชัย จันทน์ทวางส์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยครูบ้านเกิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; จันทร์สมร พรทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาชาวจีนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ประชา อินัง; โสภี ชาญเชิงยุทธชัย; ศศิชญา แก่นสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาศักยภาพพื้นฐานทางการบริหารที่จำเป็นของผู้บริหารวิทยาลัยครู สังกัดกรมสร้างครู กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิชัย จันทร์ทองพิรุณ; ประชา อินัง; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556นวัตกรรมเครือข่ายประชาสังคมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเตรียมการรับภาวะวิกฤตชุมชนเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการปรึกษากลุ่มตามแนวคิดจิตตปัญญาต่อการให้อภัยของนิสิตปริญญาตรีกันดิส มั่นปาน; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ประชา อินัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ผลของการปรึกษากลุ่มตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของวัยรุ่นประชา อินัง; ทิพย์สุดา โกยวาณิชย์; ดลดาว ปูรณานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ผลของการให้คำปรึกษากลุ่มแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมที่มีต่อภูมิคุ้มกันตนของนักเรียนวัยรุ่นประชา อินัง; ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; โอลั้ง เพ่งจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559รูปแบบการคิดสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาครู: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ็ญนภา กุลนภาดล; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; ประชา อินัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา เมืองทุระคม แขวงเวียงจันทน์ที่สนองตอบต่อปัญหาและนโยบายการพัฒนาการศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุรีพร อนุศาสนนันท์; ประชา อินัง; ยมทอง อัคราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์