กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4239
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาชาวจีนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of short course training in Thai language for Chinese students, faculty of education, Burapha University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์
ประชา อินัง
โสภี ชาญเชิงยุทธชัย
ศศิชญา แก่นสาร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: ภาษาไทย -- หลักสูตร
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมภาษาไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาชาวจีน 2) เพื่อทดลองใช้และประเมินหลักสูตรการอบรมภาษาไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาชาวจีน ประชากรสำหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษาชาวจีนของคณะอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 50 คน ผลการศึกษา 1. ได้หลักสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้นสาหรับนักศึกษาชาวจีน ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย บูรพา มีองค์ประกอบคือ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร วิธีดำเนิน การอบรม และการประเมินผล มีความสอดคล้องกับบริบทของนักศึกษาชาวจีนที่มีพื้นฐานการใช้ภาษาไทยเบื้องต้นโดยหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 4.51, SD = 0.34) 2. หลังจากนำสูตรอบรมภาษาไทยระยะสั้นสำหรับนักศึกษาชาวจีนของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ไปทดลองใช้ พบว่า นักศึกษาชาวจีนมีเวลาในการอบรมตามหลักสูตรเฉลี่ยร้อยละ 90 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยและความสามารถการใช้ภาษาไทย สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 และมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสูงกว่าเกณฑ์ 3.50 อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.30, SD = 0.16) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งผ่านเกณฑ์ในการประเมินหลักสูตรทุกประการ
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4239
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ(Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
edusoc15n2p92-97.pdf577.58 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น