กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2574
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of an instructional model for analytical thinking skills development of students at Bankeun Teacher College, Vientiane province, The Lao People's Democratic Republic
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ประชา อินัง
ดลดาว ปูรณานนท์
ศรมีชัย จันทน์ทวางส์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะทางการคิด
ระบบการเรียนการสอน
วิทยาลัยครูบ้านเกิน
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2555
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบระหว่าง และแบบทดสอบหลังเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกินประกอบด้วย 5 ขั้น คือ 1) การกำหนดปัญหา 2) การฝึกการคิดเป็นรายบุคคล 3) นำเสนอผลงานต่อกลุ่มย่อย 4) ร่วมกันเสนอกลุ่มใหญ่ และ 5) ทบทวนและสรุป ซึ่งมีประสิทธิภาพ 83.11/84.30 แสดงว่า รูปแบบการสอนของนักเรียนวิทยาลัยครูบ้านเกินมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2574
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
233-241.pdf130.28 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น