กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1031
ชื่อเรื่อง: การพัฒนารูปแบบการช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมประเทศไทย พ.ศ. 2554
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of flood disaster victim's mental rehabitation in Thailand 2011
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: เพ็ญนภา กุลนภาดล
พงศ์เทพ จิระโร
ประชา อินัง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การฟื้นฟูสภาพจิตใจ
ผู้ประสบภัยพิบัติ
สาขาสังคมวิทยา
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research & Development) โดยผสมผสานรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Mixes Method) การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ พัฒนารูปแบบการดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2555 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกทะเบียนประวัติผู้รับบริการ แบบบันทึกทะเบียนประวัติผู้รับบริการ แบบบันทึกการประชุมกลุ่มย่อย แบบประเมินการประชุมระดมสมอง แบบวิพากษ์รูปแบบการช่วยเหลือ การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัธยฐาน (Median) และพิสัย ระหว่างควอร์ไทล์ (Inter Quartile Range) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปผลการวิจัย ผลการพัฒนารูปแบบ องค์ประกอบของรูปแบบที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยสามส่วน ได้แก่ กิจกรรมกระบวนการดำเนินการ จำนวน 14 กิจกรรม ส่วนที่สองเป็นกลไกแห่งความสำเร็จในการดำเนินการ ประกอบด้วยคณะบุคคล จำนวน 7 กลุ่ม ส่วนที่สามเป็นส่วนการประเมินผลการดำเนินงานประกอบด้วย กลุ่มของตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ผลการวิพากษ์รูปแบบการให้การปรึกษาผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมที่พัฒนาขึ้น ความเหมาะสมของรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกันทุกรายการ โดยกิจกรรมเกี่ยวกับการปฐมนิเทศ และกิจกรรมการส่งต่อ มีความเหมาะสมมากที่สุด (Mdn=4.43) ลองลงมาเป็นกิจกรรมการให้คำปรึกษาและให้การสนับสนุน (Mdn=4.38) ส่วนกิจกรรมมีค่ามัธยฐานต่ำสุด ค่ามัธยฐานเท่ากัน 7 รายการ (Mdn=4.27) ความเหมาะสมของกลไกอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกันทุกรายการโดย บุคลากรจากองค์กรอื่น ๆ มีค่ามัธยฐานความเหมาะสมมากที่สุด (Mdn=4.47) ส่วนกลไก มีค่ามัธยฐานต่ำสุด คือบุคลากรจาก ม.บูรพา (Mdn=4.20) ความเหมาะสมของผลการดำเนินงาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากสอดคล้องกันทุกรายการ โดยผลในเชิงปริมาณ มีค่ามัธยฐานความเหมาะสมมากที่สุด (Mnd=4.20) ผลงานเชิงคุณภาพมีค่ามัธยฐานต่ำสุด (Mdn=4.11)
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1031
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น