การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ณ กรุงฮานอย : ข้อสังเกตบางประการด้านนโยบายการศึกษาและการเปิดประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ: การวิเคราะห์สถานการณ์ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; อนามัย เทศกะทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพศวิถีไทยของนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดชลบุรีรุ่งรัตน์ ธาราพงษ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; ปริญญา ทองสอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552การพัฒนาแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต : การวางรากฐานการชลประทานของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453)สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543การศึกษาและการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี ตามวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวชองในภาคตะวันออกสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558บทบาทของวัดป่ากับกระบวนการพัฒนาคนและสังคมสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; จันทร์ชลี มาพุทธ; กัลยลักษณ์ อยู่เย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อการผลิตครูของสถาบันการครุศึกษาในภาคตะวันออกศุภัครจิรา พรหมสุวิชา; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558พฤติกรรมการเที่ยวสถานบันเทิงกลางคืนของนักศึกษาปริญญาตรีในจังหวัดชลบุรีสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ศรีวรรณ ยอดนิล; สมภพ จันทร์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563พฤติกรรมการเรียนรู้ทางสังคมในการใช้บริการร้านสะดวกซื้อของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดชลบุรีศศิวรรณ จรัลทรัพย์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2541วิเคราะห์นโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา และสังคมที่มี ต่อการพัฒนาภูมิภาค และบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทยระหว่าง พ.ศ. 2475-2535สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563อนาคตภาพสมรรถนะพื้นฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไทยเจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์; จันทร์ชลี มาพุทธ; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563แนวทางการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมสุริยนต์ หลาบหนองแสง; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ศรีวรรณ ยอดนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547แนวทางการพัฒนาโรงเรียนนโยบายพิเศษในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาจีนสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543แนวทางการพัฒนาโรงเรียนนโยบายพิเศษในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาจีนสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558แนวทางการเส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ธนนันท์ สิงหเสม; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563แนวทางส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมในชีวิตประจำวันของนักศึกษาจีนและนักศึกษาไทยในสถาบันระดับอุดมศึกษาZhang, Chunjiao; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; วรวุฒิ เพ็งพันธ์; ภัทรมนัส ศรีตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2542แนวโน้มของการเปลียนแปลงทางสังคมและผลกระทบต่อการศึกษาของไทยในต้นศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2543-2553): กรณีศึกษาเฉพาะภูมิภาคตะวันออกของไทยสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์