การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง จินตนา วัชรสินธุ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 21 ถึง 33 จากทั้งหมด 33 < ก่อนหน้า 
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุรัชนี สรรเสริญ; จินตนา วัชรสินธุ์; นภารัตน์ ธราพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อของสตรีและสามีต่อพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีสุกัลยา สังข์กลม; จินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยนความเชื่อต่อความเชื่อของสตรีและสามี และความตั้งใจการไปรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีจินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; จันทร์นิภา เภตรา
2555ผลของโปรแกรมการปรึกษาเชิงพฤติกรรมต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเท้าของผู้ป่วยเบาหวนชนิดที่ 2 และครอบครัวจินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; นิลุบล วินิจสร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมและครอบครัวพัชริน แน่นหนา; จินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ผลของโปรแกรมการพยาบาลตามรูปแบบความเชื่อความเจ็บป่วยต่อความเครียด และการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองของครอบครัวผู้ดูแลสมบัติ น้ำดอกไม้; จินตนา วัชรสินธุ์; วรรณี เดียวอิศเรศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ผลของโปรแกรมสนทนาบำบัดครอบครัวต่อสัมพันธภาพในครอบครัว พฤติกรรมการดูแลตนเองของวัยรุ่น และพฤติกรรมการดูแลโดยครอบครัวในวัยรุ่นที่เป็นโรคหอบทางอารมณ์วรรณรักษ์ หนูเพชร; วรรณี เดียวอิศเรศ; จินตนา วัชรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคตะวันออกจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; วรรณี เดียวอิศเรศ; นุจรี เนตรทิพย์; อารีรัตน์ ขำอยู่, และอื่นๆ
2540พัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน ในเขตภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; จินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; วรรณี เดียวอิศเรศ; นุจรี เนตรทิพย์, และอื่นๆ
2553รายงานการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวัดชลบุรี กลุ่มผู้รับบริการปรึกษาและบริการด้านสุขภาพจินตนา วัชรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547สถานการณ์ ปัญหา ความต้องการ และพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรังที่บ้านจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, และอื่นๆ
2547สถานการณ์ ปัญหา ความต้องการ และพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรังที่บ้านจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์, และอื่นๆ
2550โครงการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด จังหวัดชลบุรีสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; จินตนา วัชรสินธุ์; สุกัญญา พรพิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์