กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3076
ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมการดูแลสุขภาพที่บ้านต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effects of Home Health Care Program on Perceived Health Status, Self-Care Behaviors and Blood Pressure in the Essential Hypertension Patients
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัชนี สรรเสริญ
จินตนา วัชรสินธุ์
นภารัตน์ ธราพร
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ความดันเลือดสูง - - ผู้ป่วย - - การดูแล
ผู้ป่วย - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2547
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3076
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p55-70.pdf2.97 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น