กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3072
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้กลุ่มช่วยเหลือตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลบุตรและความเครียดของการเป็นมารดาในมารดาที่มีบุตรเจ็บป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมีย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The Effect of Self-Help Group on Childcare Behaviors and Maternal Stress in Thalassemic Children's Mothers
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จินตนา วัชรสินธุ์
นภัสวรรณ แก้วหลง
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: การเป็นมารดา
ความเครียด (จิตวิทยา)
ธาลัสสีเมีย - - ผู้ป่วย - - การดูแล
มารดาและบุตร
เด็ก - - การดูแล
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2547
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3072
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p60-73.pdf1.46 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น