รายงานการวิจัย (Research Reports) หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 48
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้ทางไกลกับเรียนรู้ในห้องเรียน สำหรับการศึกษาวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ด้วยเกมมิฟิเคชันวันทนา ศรีสมบูรณ์; ณัฐพร ภักดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563โครงการระบบจัดแผนผังห้องสอบและลำดับที่นั่งสอบ อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศกุลชลี รัตนคร; พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2564โครงการการออกแบบและพัฒนาชุดฝึกทักษะการปฏิบัตินวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) ในระบบเสมือนจริงประจักษ์ จิตเงินมะดัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2564ระบบเซนเซอร์วัดการใช้ไฟฟ้าภายในคณะวิทยาการสารสนเทศเกรียงศักดิ์ ปานโพธิ์ทอง; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563การออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงสำหรับงานอัตโนมัติในพื้นที่ EEC กรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติการประกอบรถยนต์ไฟฟ้าประจักษ์ จิตเงินมะดัน; ประวิทย์ บุญมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศกมลวรรณ แสงระวี; กุลชลี รัตนคร; หรรษา รอดเงิน; ปัทมา วชิรพันธุ์; พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์, และอื่นๆ
2563ระบบการแนะนำสถานที่ภายใต้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้โกเมศ อัมพวัน; สุเมธ ดาราพิสุทธิ์; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ; โกเมศ อัมพวัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าโกเมศ อัมพวัน; อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์; อนุชิต จิตพัฒนกุล; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ, และอื่นๆ
2561การแยกและการวิเคราะห์ความผิดปกติของโพรงสมองจากภาพ MRIกฤษณะ ชินสาร; ชิดชนก เหลือสินทรัพย์; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; ภูษิต กุลเกษม, และอื่นๆ
2560โครงการระบบการรับส่งข้อความและรูปภาพที่เป็นความลับด้วยโทรศัพท์มือถือสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความมั่นคงของข้อมูลณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; ภารุจ รัตนวรพันธุ์; เอกภพ บุญเพ็ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การตรวจหาและแบ่งส่วนของออพคิตดิสและคัพในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนสูงเพื่อการช่วยวินิจฉัยทางการแพทย์กฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์, และอื่นๆ
2561การประกอบคืนสภาพจากภาพกระดูกสันหลังสองมิติเป็นภาพสามมิติเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางคลินิกและการคำนวณมวลกระดูกแบบอัตโนมัติสุวรรณา รัศมีขวัญ; กฤษณะ ชินสาร; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; จรรยา อ้นปันส์, และอื่นๆ
2558การจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในอาคารณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2563การพัฒนาแบบจำลองเภสัชสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลภาพดิจิตอล 3 มิติ พิสูจน์เอกลักษณ์ของยารูปแบบเม็ดและแคปซูลในประเทศไทย: ยาปฏิชีวนะจักริน สุขสวัสดิ์ชน; ชิดชนก เหลือสินทรัพย์; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์; วรวิทย์ วีระพันธุ์, และอื่นๆ
2562การรู้จำกิจกรรมที่ปรับได้สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงจากกระแสข้อมูลเชิงเวลาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาจักริน สุขสวัสดิ์ชน; ชิดชนก เหลือสินทรัพย์; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ; เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์, และอื่นๆ
2562การสร้างแบบจำลองอัจฉริยะในการวิเคราะห์พฤติกรรมการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุโดยใช้กระแสข้อมูลกิจกรรมในเวลาจริงจากอุปกรณ์สวมใส่ สำหรับพัฒนานวัตกรรมในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนอันตราย กับผู้ดูแลแบบทันทีทันใดอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; ชิดชนก เหลือสินทรัพย์; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์; ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ, และอื่นๆ
2562ระบบแนะนำหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการอ่านและการศึกษาด้วยตนเองโกเมศ อัมพวัน; อนุชิต จิตพัฒนกุล; วราวุฒิ ผ้าเจริญ; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์; มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะวิทยาศาสตร์, และอื่นๆ
2562การประกอบคืนสภาพจากภาพกระดูกสันหลังสองมิติเป็นภาพสามมิติเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางคลินิกและการคำนวณมวลกระดูกแบบอัตโนมัติสุวรรณา รัศมีขวัญ; กฤษณะ ชินสาร; ภูสิต กุลเกษม; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์, และอื่นๆ
2561โครงการนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันการศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออกนวลศรี เด่นวัฒนา; ณัฐพร ภักดี; วันทนา สิงห์โต; มาโนชญ์ ใจกว้าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 48