กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4397
ชื่อเรื่อง: ระบบการแนะนำสถานที่ภายใต้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Location-based recommendation system based on user behavior analysis
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: โกเมศ อัมพวัน
สุเมธ ดาราพิสุทธิ์
ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: การท่องเที่ยว -- ไทย
แอปพลิเคชั่น
เครือข่ายสังคมออนไลน์
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: เครือข่ายสังคมออนไลน์ทางด้านสถานที่เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผู้ใช้มีการแบ่งปันสถานที่ร่วมกับการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้กับผู้ใช้คนอื่น ๆ ภายในระบบ ณ ปัจจุบันมีหลายแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เช่น Foursquare Facebook place และ Yelp เป็นต้น ในแต่ละแอปพลิเคชันจะจัดเก็บข้อมูลในระบบเป็นจำนวนมากส่งผลให้การแนะนำสถานที่ที่คาดว่าผู้ใช้ชื่นชอบเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างรายการแนะนำสถานที่ให้กับผู้ใช้ใหม่หรือผู้ใช้ที่มีข้อมูลการเช็คอินน้อยครั้ง ดังนั้น ในหลายงานวิจัยได้มีการค้นหาสถานที่ที่มีความน่าสนใจเฉพาะพื้นที่โดยพิจารณาจากการเยี่ยมชมของผู้ใช้ในพื้นที่นั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม งานวิจัยก่อนหน้ามีการพิจารณาความถี่ในการเช็คอินของผู้ใช้และสถานที่เพียงมุมมองเดียวเท่านั้น อีกทั้งหลายงานวิจัยยังคงประสบปัญหาการแนะนำสถานที่ให้กับผู้ใช้ใหม่ที่ซึ่งจะส่งผลให้ความถูกต้องของการแนะนำสถานที่ให้กับผู้ใช้ลดลง ด้วยเหตุนี้ ในงานวิจัยนี้จึงได้นำเสนอวิธีการสร้างรายการแนะนำสถานที่ที่เรียกว่า “ระบบแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจมากที่สุดเอ็นอันดับ” (N-most Interesting location-based recommender system, NILR) สำหรับแนะนำให้กับผู้ใช้ใหม่ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ โดยวิธีการที่นำเสนอได้มีการค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจด้วยการพิจารณาความถี่ในการเช็คอินของผู้ใช้ทั้งหมดร่วมกับการพิจารณาค่าความชอบของผู้ใช้ ด้วยคำนึงถึงการที่ผู้ใช้คนหนึ่ง ๆ กลับมาเยี่ยมชมหรือใช้บริการซ้ำ ณ สถานที่หนึ่ง ๆ ร่วมกับความถี่ในการเช็คอินของผู้ใช้ ที่ซึ่งวิธีการที่นำเสนอประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. การคำนวณค่าคะแนนความน่าสนใจของสถานที่ 2. การจัดอันดับสถานที่ที่น่าสนใจ และ 3. การสร้างรายการแนะนำสถานที่ที่น่าสนใจ จากผลการทดลองในฐานข้อมูล Foursquare แสดงให้เห็นว่าวิธีการที่นำเสนอมีความถูกต้องในการสร้างรายการแนะนำสถานที่และโดยเฉพาะความถูกต้องในการจัดอันดับที่ดีกว่าขั้นตอนวิธีการ HITS แบบดั้งเดิม
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4397
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_093.pdf2.53 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น