กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4393
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสุขภาวะของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล
สุนิสา ริมเจริญ
โกเมศ อัมพวัน
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
คำสำคัญ: ผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลสภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข มุ่งเน้นที่การเก็บข้อมูลและติดตามผลการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบไปด้วย 32 ฟังก์ชันการทำงาน คือ 1.ฟังก์ชัน การเข้าสู่ระบบ 2.ฟังก์ชันการเพิ่มแอดมิน 3.ฟังก์ชันการแก้ไขแอดมิน 4.ฟังก์ชันการค้นหาแอดมิน 5.ฟังก์ชันการดูข้อมูลแอดมิน 6.ฟังก์ชันการเปลี่ยนสถานะการปฏิบัติงานแอดมิน 7.ฟังก์ชันการเพิ่มอาสาสมัคร 8.ฟังก์ชันการแก้ไขอาสาสมัคร 9.ฟังก์ชันการค้นหาอาสาสมัคร 10.ฟังก์ชันการดูข้อมูลอาสาสมัคร 11.ฟังก์ชันการเปลี่ยนสถานะการปฏิบัติงานอาสาสมัคร 12.ฟังก์ชันการแก้ไขวันที่ของการติดตามผล 13.ฟังก์ชันการค้นหาการติดตามผล 14.ฟังก์ชันการดูข้อมูลการติดตามผล 15. ฟังก์ชันการลบการติดตามผล 16.ฟังก์ชันการดูรายงานผลการตรวจ 17.ฟังก์ชันการดาวน์โหลด รายงานผลการตรวจในรูปแบบแฟมข้อมูลซีเอสวี 18.ฟังก์ชันการพิมพ์รายงานผลการตรวจ 19.ฟังก์ชันการดูประวัติการตรวจ 20.ฟังก์ชัน การค้นหาประวัติการตรวจ 21.ฟังก์ชันการพิมพ์ประวัติการตรวจ 22.ฟังก์ชันการแก้ไขประวัติการตรวจ 23.ฟังก์ชันการดูข้อมูลผู้สูงอายุ 24.ฟังก์ชันการค้นหาผู้สูงอายุ 25.ฟังก์ชันการเพิ่มผู้สูงอายุ 26.ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลผู้สูงอายุ 27.ฟังก์ชันการเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้สูงอายุ 28.ฟังก์ชันการแก้ไขการตรวจสุขภาพครั้งล่าสุด 29.ฟังก์ชันการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 30. ฟังก์ชันการแก้ไขรหัสผ่าน 31.ฟังก์ชันการลืมรหัสผ่าน 32.ฟังก์ชันการออกจากระบบ การพัฒนาส่วนการประมวลผลใช้ภาษาจาวาสคริปต์ และโหนดเจเอส ร่วมกับซีควลไลท์ ผู้พัฒนาระบบได้ส่งมอบระบบให้ผู้ใช้เป็นที่เรียบร้อย โดยผู้ใช้สามารถใช้งานระบบได้จริง และสามารถใช้รายงานเพื่อสรุปผลการทำงานขององค์กรได้ถูกต้อง
รายละเอียด: โครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/4393
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย(Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
2565_088.pdf25.72 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น