การเรียกดู ตาม หัวเรื่อง สารต้านอนุมูลอิสระ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 12 จากทั้งหมด 12
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การค้นหาสารออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ต้านอักเสบ และต้านไทโรซิเนสจากใบว่านสาวหลงกล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใบขลู่และผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความสามารถในการออกฤทธิ์กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2557การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาใบขลู่และผลของระยะเวลาการเก็บรักษาต่อความสามารถในการออกฤทธิ์กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตายของเซลล์มะเร็งแบบอะโพโทซิสโดยสารสกัดผักบุ้งทะเลที่สกัดโดยวิธีที่แตกต่างกันจันทรวรรณ แสงแข; นภาภรณ์ เอื้อวงศ์ญาติ; สุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล, และอื่นๆ
2555การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลหนามแดงเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสุขภาพวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อุมาพร ทาไธสง; พิชญอร ไหมสุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาวิธีดีพีพีเอชบนอุปกรณ์แบบกระดาษเพื่อการวิเคราะห์แบบรูปผลรวดเร็ว ของความสามารถการต้านอนุมูลอิสระในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติยุภาพร สมีน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การลดการอักเสบของสารสกัดจากข้าวเหนียวดำและข้าวเหนียวสังข์หยด ต่อการเกิดโรคนิ่วในไตทิษฏยา เสมาเงิน; วิทูร ขาวสุข; ปริญญาพร หนูอุไร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของถั่วฝักยาวสีม่วงสิรินธรเบอร์ 1 ระหว่างการเก็บรักษาและ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่ากัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; ณัฐณิชา ทวีแสง; ไกรยศ แซ่ลิ้ม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2557การศึกษาผลการเสริมฤทธิ์ของมะเขือเทศราชินีด้วยวิตามินซี ต่อความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระและการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพนิรมล ธรรมวิริยสติ; ปองรุ้ง จันทรเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์ collagenase ของสารสกัดจากข้าวเหนียวสังข์หยดปริญญาพร หนูอุไร; วิทูร ขาวสุข; ทิษฏยา เสมาเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2562การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชาประทีป อูปแก้ว; วิชุดา จันทร์ข้างแรม; รังสรรค์ เจริญสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร; มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2557ศักยภาพของสารสกัดจากดอกบัวสายที่ผ่านกระบวนการสกัดแบบต่าง ๆ ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ปริมาณฟลาโวนอยด์ ปริมาณแอนโทไซนานิน ปริมาณโปรแอนดทไซยานิดินและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร