กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2006
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาวิธีดีพีพีเอชบนอุปกรณ์แบบกระดาษเพื่อการวิเคราะห์แบบรูปผลรวดเร็ว ของความสามารถการต้านอนุมูลอิสระในอาหารและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Development of paper-based DPPH assay for high throughput analysis of antioxidant activity in foods and natural products
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ยุภาพร สมีน้อย
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: วิธีดีพีพีเอช
สารต้านอนุมูลอิสระ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
วันที่เผยแพร่: 2560
สำนักพิมพ์: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้พัฒนาวิธีวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระโดยใช้อุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษทํางานร่วมกับ วิธี DPPH หลักการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระอาศัยการตรวจวัดสีของ DPPH ที่ถูกฟอกจางภายหลังจาก ทําปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณความเข้มสีของ DPPH ที่ลดลงแปรผันตรงกับฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของตัวอย่าง วิเคราะห์สีด้วยโปรแกรมประมวลผลภาพ ทําการศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความเข้มข้นของ DPPH เริ่มต้น และเวลาในการเกิดปฏิกิริยาบนอุปกรณ์ตรวจวัดโดยการวิเคราะห์ และนําสภาวะที่เหมาะสมไปวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารต้านอนุมูลอิสระมาตรฐาน 6 ชนิด (กรดแกลลิค, โทล็อกซ์, กรดแอสคอร์บิค, กรดคาเฟอิค, กรดวานิลลิคและ เควอซิทิน) ทดสอบความแม่นของ อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นโดยวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างชา 7 ชนิดเทียบกับวิธี DPPH ดั้งเดิม (spectrophotometric assay) จากการทดลองพบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในรูปของ gallic acid equivalent (GAE, µmol GA/g tea) ที่วิเคราะห์ได้จากทั้งสองวิธีมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญที่ระดับ ความเชื่อมั่น 95% (two tailed P = 0.8114) แสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถใช้หาฤทธิ์ต้าน อนุมูลอิสระได้จริง ใช้ปริมาณสารตัวอย่างและรีเอเจนต้นอย วิเคราะห์สารได้ลายตัวอย่างในคราวเดียวกัน มีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ต่ำ และอุปกรณ์มีน้ําหนักเบาสามารถนําไปตรวจวัดภาคสนามได้
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2006
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:งานวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
2560_036.pdf4.1 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น